တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈတၺ်းဢၼ်ထူၼ်ႈ(13)


လႃ


ၶေႃႈဢၼ်ၸႂ့်တၢင်ၸိုဝ်ႈတႃႇမႄႈ၊ ႁွင့်လူၺ်ႈမႄႈ၊ ႁွင့်တႃႇမႄႈ။ ၵႂၢမ်းၼႂ်းလိၵ်ႈ။ (လႃသႅင်၊ လႃၽႄး၊ လႃၶမ်း၊ လႃသေႇ၊ လႃပႃး၊ လႃႁေႃႇ...)

လုၵ်ႈလၢင်းဢၼ်ၵိူတ်ႇပႃႈလင်သုတ်း၊ လုၵ်ႈၵေႃႉၵွၺ်။ (လႃ၊ လႃၶွတ်ႇ..)

ၸိုဝ်ႈမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းသီႇပေႃ့ဢၼ်ၼိူင်ႈ။ (မိူင်းလႃ၊ မိူင်းတုင်မိူင်းလႃ)

ၶူၼ်မႃ့ၸိူဝ်ႉၼိူင်ႈ၊ ဢၼ်ၸၢင်ႊပဵၼ်သီၽိူၵ်ႇ၊ သီလႅင်သီၽိူၵ်ႇ တီႈတူဝ်မႃ့ ဢၼ်မီးၶူၼ်လမ်ၶဝ်ၼၼ့်။ (လႃလႅင်၊ လႃလမ်၊ လႃ လၢင်ႇ)

ပၵ်းပိူင်တႅၵ်ႈ ဢၼ်မီးတၢင်းယၢဝ်းတႃႇသွင်သွၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် သၢမ်မႆႉထတ်း။ (လႃ၊ လႃတႅၵ်ႈ၊ လႃၼိူင်ႈ၊...)

လႃ(v) တၢင်းဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝၺ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ႈႁႂ်ႈတၼ်း၊၊ လႃဝၺ်ႉ လႃႁႅၼ်း၊ လႃၶိုင်၊ လႃၸဝ်ႉလႃ ၸဵဝ်း၊ လႃထႃႈ လႃႁၢပ်ႇ၊ လႃၶူဝ်း၊ လႃၵွင်ႈလႃၵၢင်၊ လႃသိုၵ်း၊ လႃၶဝ်ႈၽၵ်း၊ လႃငိုၼ်း၊ လႃတၢင်းၵိၼ်၊ လႃၶိူင်ႈလႃလေႃႉလႃဝူဝ်း၊ လႃၵူၼ်း၊ လႃၵၢၼ်း၊ လႃၽႃႈလႃတွင်ႉ၊ လႃတီႈ။

လႃ(n) ၶူဝ်းၶိူင်ႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်ႉၼိူင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၽႅၼ်ႇပဵၼ်ၽိုၼ်။ -ၶွတ်ႇ (n) လုၵ်ႈၵွၺ်၊ ဢၼ်ၵိူတ်ႇပႃႈလင်သုတ်း။ လႃသေႇ၊ လႃသႅင်၊ လႃၶမ်း၊ လႃၽႄး၊ လႃသႅင်ႁၢင်းပႃး၊ လႃသႅင်ႁၢင်းၶမ်း၊ လႃပႃး၊ လႃၽႄးႁၢင်းသႅင်၊ လႃႁေႃႇ ၸိူဝ်းၼၺ်ႉ တၢင်ၸိုဝ်ႈမႄႈတင်းမူတ်းမူတ်း။


လႃႇ


လႃႈ


လႃး


လႃ့


လႃႊ


လီ


လီႇ


လီႈ


လီး


လီ့


လီႊ


လေ


လေႇ


လေႈ


လေး


လေ့


လႄ


လႄႇ


လႄႈ


လႄး


လႄ့


လႄႊ


လူ


လူႇ


လူႈ


လူး


လူ့
 တေသိုပ်ႇထႅင်ႈ...