လှမျက်ချယ်

  • Print

မေတ္တာထားမယ် ယုံပါကွယ်၊ လှမျက်ချယ်၊ တကယ်ဘဲ ချစ်ပါ့မယ်၊ သွေပစ်ခွာဘူးကွယ်၊ မောင့်စိတ်ကရယ်၊ ချစ်မိတယ်၊ မေတ္တာလွန်ရှိတယ်၊ တူပျော်ပျော်ရွှင်နေဘို့ရယ်၊ ပျို့သက်လှယ်၊ ရှစ်ကမ္ဘာဘဲမြဲချင်တယ်၊ တွဲလို့အစဉ် နွှဲလို့ရယ်၊ ထွေးပါ့ မယ်၊ မောင့်ရွှေရင်ဝယ်။

တူနှစ်ကိုယ် သစ္စာထားလို့ရယ် တကယ်၊ အသက်ထက်ဆုံးကွယ်၊ မောင် ချစ်တယ်၊ ကျိန်ကျမ်းရွက်ပါ့မယ်၊ နောင်ခါနော် မုန်းပါဘူးသက်လှယ်။

မေတ္တာထားမယ်.......................................မောင့်ရွှေရင်ဝယ်။

ရေး-?

ဆို-မောင်တင်မောင်