ခြောက်

ခြောက်


ခြောက် (နာမ်)

(၁) ငါးနှင့်ခုနစ်အကြားရှိ အရေအတွက်။ ၆။
-ဆက်ရန်-