ခြမ်း

ခြမ်း


ခြမ်း (ကြိ)

(၁) ထက်ဝက်ခွဲသည်။ အဆတူ ခွဲသည်။

(၂) သာမန်အားဖြင့် ခွဲစိတ်သည်။
-ဆက်ရန်-