ခြိမ့်

  • Print

ခြိမ့်


ခြိမ့်ခြိမ့် (ကြိဝိ)

အပြင်းအထန် (မြည်ဟည်းသည်။)
-ဆက်ရန်-