ခြိမ်း

  • Print

ခြိမ်း


ခြိမ်း (ကြိ)

(၁) မြည်ဟည်းသည်။ ထစ်ချုန်းသည်။
-ဆက်ရန်-