ခြုံ

  • Print

ခြုံ


ခြုံ (ကြိ)

(၁) အပေါ်က လွှမ်းအုပ်သည်။ ဝန်းကျင်က ပတ်ရစ်သည်။ အပေါ်နှင့်ဝန်းကျင်က လွှမ်းအုပ်ပတ်ရစ်သည်။
-ဆက်ရန်-