ကရင္နီျပည္နယ္ - ကရင္နီနယ္အမတ္ ဦးစိန္

eBook file size: 5.20 MB
ebook pages: 26
Publication: စၾက၀ဠာစာပုံႏွိပ္တုိက္၊ ၇၆(ေအ)၊ အင္းယားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၁၉၄၉-ခုႏွစ္။

download

-Related Articles-

ကရင္

Karan or Karanni

ကုရင္နီနယ္ရာဇ၀င္ ႏွင့္ ကႏၱာရ၀တီ ရာဇ၀င္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - ေဘာလခဲၿမိဳ႕စားႀကီး ေစာခြန္ငယ္

eBook file size: 73.5 KB
ebook pages: 10
Publication: ၁၉၃၈ ခုႏွစ္၊ ေနျပည္ေတာ္ပုံႏွိပ္တုိက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။

download