စိႏၱာမဏိ မဟာေထရ္ စုရုံးစီစဥ္သည့္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ စစ္တမ္းမ်ား - ေရွးေဟာင္းစာေပ သုေတသီတစ္ဦး

eBook file size: 3.75 MB
ebook pages: 49
Publication: ျမန္မာမႈဗိမာန္(စာေပဘဏ္)၏စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းမႈ စာတမ္းျဖစ္ပါသည္။ စလင္းၿမိဳ႕မ၊ ေတာင္လက္၊ ေျမာက္လက္၊ ေခ်ာင္း ေျမာင္း ကန္ ဆည္ ေက်းရြာမ်ားကို စစ္တမ္း ထုတ္ထားပါသည္။

Download

-Related Articles-

စစ္တမ္းဆုိင္ရာ စာအုပ္ေဆာင္းပါးမ်ား