စစ္တမ္း ေခၚ နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစီရင္ခံစာ - ေဒါက္တာသန္းထြန္း

eBook file size: 120 KB
ebook pages: 11
Publication: ဧၿပီ၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ သန္းထြန္းရွစ္ဆယ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္စာတမ္း။

download