လြယ္ေကာ္ၿမိဳ႕သမုိင္း

eBook file size: 65 KB
ebook pages: 11
Publication: ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျပန္ၾကားေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရး၀န္ရုံးမွ (၂၈-၁၂-၁၉၅၀)ေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ျပည္ေထာင္စုသား စာေစာင္ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၃၇)မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

download