ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူမ်ဳိးမ်ား (၁၁-၁၃ ရာစုႏွစ္) - ေဒါက္တာသန္းထြန္း

eBook file size: 1.07 MB
ebook pages: 5
Publication: ဇူလုိင္လ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္တြင္ မုံေရြးစာအုပ္တုိက္မွ အမွတ္စဥ္(၁၃၄)အျဖစ္ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ေသာ ျမန္မာ့သမုိင္းပုံ(Myanmar History Told in Picture)မွာ ပါ၀င္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံလူမ်ဳိးမ်ား (၁၁-၁၃ ရာစုႏွစ္)အခန္းကို ထုတ္ႏုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

download

-Related Articles-

ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏စာအုပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

Dr.Than Tun