ေရဥ - ကသာသင္းေမႊး

eBook file size: 914 KB
ebook pages: 3
Publication: ၁၉၆၅-ခုႏွစ္၊ အမွတ္(၂၂၈)၊ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ ေသြးေသာက္မဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။ ကဒူး ကဏန္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏အစားအစာ ျဖစ္ေသာ ေရထဲတြင္ ရရွိေသာ မႈိဥတစ္မ်ဳိးအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

Download