ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လက္ရွိ ျဖစ္ရပ္မွန္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်မ်ားအေပၚ အာရွမွ ရႈျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား (ေစာရူထီ့ မွဘာသာျပန္သည္)

eBook file size: 202 KB and 537 KB
ebook pages: 8 & 22
Publication: ေစာရူထီ့မွ email ျဖင့္ ေပးပို႔ထားသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေနာက္က်ၿပီးမွ တင္ေပးရ သည့္အတြက္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘိန္းစစ္တမ္းအေၾကာင္းကို စစ္တမ္းသုေတသနျပဳစုထားေသာ တမ္းမ်ားျဖစ္ပါ၏။ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ကို ဤေနရာမွာပင္ ပူးတြဲ၍ တင္ေပးလုိက္ပါသည္။

Download - Current Realities and Future Possibilities In Burma(Myanmar) Perspective from Asia

Download - Opium Survey Report 2012 & 2013