ရဳꨲꨅဝꨤင္ꨲ ꨓမ္ꨵတြင္းလူိင္ - Chronicle Nam Taung Lurn

eBook file size: 11.7 MB
ebook pages: 45x2
Publication: donor by Ven. Sao Manisara (Ye Haw Monastery), Hsipaw. 13-1-2014. ေꨀဳꨵလူꨲတꨤꨓ္းပꨓ္ပပ္ꨵရဳꨲꨅဝꨤင္ꨲꨓမ္ꨵတြင္းလူိင္ ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ ꨅဝ္ꨳꨅꨤင္းမꨓိသဳꨲရ(ꨀြၽင္းေယꨲေꨟဳꨲ)ꨲ ဝꨱင္းသီꨲေပဳꨵ ꨁဳꨳေꨡဳꨳ꨷

download