ကုိလုိနီေခတ္ ရွမ္းျပည္သူတုိ႔အား ႏုိင္ငံေရးမ်က္စိ ဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ ပအုိ႔၀္အမ်ဳိးသား သထုံ(ဆီဆုိင္)ေစာ္ဘြား စ၀္ခြန္ၾကည္ - ဦးထြန္းျမင့္(ေတာင္ႀကီး)

eBook file size: 47.4 KB
ebook pages: 5
Publication: ၂၀၀၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ေတာင္ႀကီးအသင္းမွ ထုတ္ေ၀ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္မဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

download