မဟာပါသာဏ မုံတ၀လုိဏ္ဂူ

eBook file size: 1.60 MB

ebook pages: 32

ပုံႏွိပ္ျခင္း - ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ သဇင္ပုံႏွိပ္တုိက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

download