ကခ်င္ျပည္နယ္ အင္းေတာ္ႀကီး ေရႊမဥၨဴ ဂႏၳ၀င္ဘုရားသမုိင္းေပါင္းခ်ဳပ္

eBook file size: 1.57 MB

ebook pages: 142

ပုံႏွိပ္ျခင္း - ပထမအႀကိမ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ ေဒၚတင္ၾကည္ႏွင့္သားမ်ားပုံႏွိပ္တုိက္၊ ဆုိင္းတန္း၊ မႏၱေလး။

download