ၵၢမ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈၵႅပ်ႈလိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉၶမ်ႈ - လုင်းတၢင်းၵႄး

eBook file size: 12.2 MB
ebook pages: 33
Publication: ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇလိၵ်ႈ ဝူင်းဝၼ်း ပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ 2000 ၼီႈ။


Download -Related Articles-


ပပ်ႉၸိူဝ်းလုင်းတၢင်းၵႄးတႅမ်ႈဝႆႉ