ပိုၼ်းတႆးသႃ တီႈၵႅပ်ႈမၼ်း - ၸၢႆးထုၼ်းၵျႅင်ႇ

eBook file size: 54.3 KB
ebook pages: 3
Publication: ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉထၼႃး ထမ်းတႆး တီႈပၢင်ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ 2107။

 

Download