မိူင်းတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းႁူႉဢေႇ - ၸၢႆးဢေးမွင်ႇ (ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လိၵ်ႈၶႄႇ)

eBook file size: 92.1 KB
ebook pages: 9
Publication: "The Culture Heritage of Tai(Shan) Ethnic Groups" Book ꨲ (Tai New Year, Keng Tung 2012)


 Download -Related Articles-


 ပၢင်ႇဢူး ႁူဝ်ပၢင်ႇ - ၸၢႆးဢေးမွင်ႇ