ၵျၢမ်းလေႃးၵ သမ်ႇမုၵ့်တီ့ မၢႆ(1) - ၸၢႆးၸၢမ်ႇယွတ်ႈၶိူဝ်း

eBook file size: 324 KB
ebook pages: 37
Publication: ပီတၢင်ႇၸၢၵ်ႈ 2009. ပပ့်ၼႆ့ တႅမ်ႈဝႆ့ လွင်ႈၵူၼ်းတၢႆ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ့် ပေႃးဝႃႈတၢႆၸိူင့်ႁိုဝ် လူဝ်ႇၸွမ်း ႁဵတ်းၸိူင့်ႁိုဝ် တႅမ်ႈဝႆ့ပၵ်းပိူင် ၸိူဝ်းၼၼ့်ၶႃႈဢေႃး... ၵွၺ်းၵႃး လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ၸမ်း မၼ်းပဵၼ်ထုင်းလေႃးၵီႇ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇလႄႈ ပေႃးဝႃႈၼပ့်တူၺ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇမိူဝ်ႈၼႆ့ၼႆၸိုင် မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃးယဝ့် ၵွၺ်းၵႃႈတႃႇတေပဵၼ် လွင်ႈပိုၼ့်ႁူ့ တၢင်းၼမ်သေလႄႈ ၶိုၼ်းမႃး တၢင်ႇပၼ်ဝႆ့ယဝ့်ၶႃႈဢေႃႈ...


Download