ပိုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁႃႈသိပ်းပီႊ (Shan State Army) (1964-2014)

eBook file size: 44.9 MB
ebook pages: 142
Publication: ပႃႇတီႇမႂ်ႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး။ 1st Edition, 2000 copies, April, 2014.


Download-Related Articles-


ꨀြပ္ꨳသင္ လꨯꨳꨕꨤတ္ꨲယꨤꨓ္ꨡြꨀ္ꨲꨓ္ꨮး ပဳꨲတီꨲမ္ꨮꨲသုင္ꨅုိင္ꨳတꨯး (SSPP)

 

ပပ်ႉလိၵ်ႈ ၵႂၢမ်းပၼ်ၽွၼ်းမင်ႇၵလႃႇ ၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိၼ်း

eBook file size: 1.60 MB
ebook pages: 26
Publication: ပီတႆး 2108 ၊ ပီသႃႇသၼႃႇ 2557။


DownloadRelated Articles


 

လၢႆးႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ရှမ်းစာလေ့လာနည်း၊ How To Learn Shan

eBook file size: 1.64 MB
ebook pages: 59                                                                                                                        Publication: အမှတ်(၁၁၁)၊ မြို့မရပ်၊ ဝုန်းဝမ်း ပုံနှိပ်တိုက်၊ တောင်ကြီးမြို့။


Download-Related Articles-


Primer books

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး tai learning & reading books

တြႃးပတိၵ်ႉၸသမုၵ်ႉပၢတ်ႈ ဢိင်ႇၵႃႇ(12) ၽေပဵၼ် (52)

eBook file size: 1.42 MB
ebook pages: 30
Publication: 2011, Cherry Press, Namkham Township, Northern Shan State, Myanmar.


Download-Related Articles-


ပဋိစၥသမုပၸါဒ္

လၢႆးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ-ၵႂၢမ်းတႆး သျှာမ်း-မြန်မာ စကားပြောနည်း - လုင်းတၢင်းၵႄး

eBook file size: 17.8 MB
ebook pages: 72
Publication: ဝုန်းဝမ်းပုံနှိပ်တိုက်၊ တောင်ကြီးမြို့။


Download-Related Articles-


ပပ်ႉၸိူဝ်း ဢၼ်လုင်းတၢင်းၵႄး တႅမ်ႈဝႆႉ

 Primer books

 ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး tai learning & reading books